Mevzuat

2022 yılı tekel ruhsatı (TAPDK) süre uzatım duyurusu

2022 yılı tekel ruhsatı (TAPDK) süre uzatım duyurusu yayımlandı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Belge Alkol Dairesi Başkanlığı konu ile ilgili aşağıdaki duyuruyu yayımladı.

2022 yılı tekel ruhsatı (TAPDK) süre uzatım duyurusu yayımlandı. İşte o duyuru:

“Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi doğrultusunda, 2021 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2021 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2022 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

Süre uzatım işlemi başvuruları Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlükleri tarafından kabul edilecektir.

Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi;

“(1) Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır. (…) Süre uzatım işlemi belge üzerinde gösterilir.”

“(3) Süresi içerisinde süre uzatım işlemini yaptırmayan satıcıların satış belgeleri, süre uzatım işleminin son gününden itibaren otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır. Bu kapsamdaki satıcılar, süre uzatım tarihinin bitimini müteakiben ürün satın alamaz ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde, ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecburdur. Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları zorunludur.”

Hükümlerini haiz bulunmaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde;

Satış belgeleri için 31 Mart 2022 Salı günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların stoklarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

Satış belgesi sahibi satıcılar, süre uzatım işlemleri esnasında mevcut satış belgesinin asıl suretini ve işlem bedelini ödediklerine dair dekontu, Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüklerine ibraz etmek ve süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadırlar.

2022 yılı süre uzatım işleminin aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir:

I- Bakanlığımız tarafından 2022 yılı için belirlenen ve sayfanın alt bölümünde belirtilen işlem bedeli; Ziraat Bankası şubeleri, internet şubesi ve ATMleri aracılığıyla “Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Online Yeni Satış Belgesi ve Süre Uzatım İşlemi” ödeme seçeneği üzerinden havale ücreti veya diğer isimler altında herhangi bir masraf ödenmeksizin belge sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda Ziraat Bankası dışında hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmemiş olup, ödemeler mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilmelidir.

“Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Online Yeni Satış Belgesi ve Süre Uzatım İşlemi” ve “Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Diğer Tahsilatlar”  olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için ödemenin mutlak surette “Online Yeni Satış Belgesi ve Süre Uzatım İşlemi” seçeneği üzerinden yapılması zorunludur.

Süre uzatım işlem bedeli, kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası şubelerindeki “Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Diğer Tahsilatlar” seçeneğinden T.C. kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Bu gibi durumlarda işlem bedeli Bakanlığımız hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi geçerliliğini yitirecektir.

Süre uzatım işlem bedelinin hatalı olarak (T.C. kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) ödenmesi halinde, ödemenin doğru şekilde (sicil numarası beyan edilerek) yeniden yapılması ve hatalı olarak ödenen bedelin Bakanlıktan iadesinin talep edilmesi gerekmektedir. Bedel iadesi talep dilekçesi örnekleri Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilecektir.

II- Satıcıların Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yaptıkları süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekont ve mevcut satış belgeleri ile birlikte Bakanlığımız il/ilçe Müdürlüklerine başvurması ve süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları zorunludur.”

2022 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

 

1-    Toptan Satış Belgeleri                                                                                        12.925-TL

 

2-    Perakende Satış Belgeleri

  1. a)    İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde                       665-TL
  2. b)    İlçe merkezlerinde                                                                                            440-TL
  3. c)    Diğer mahallerde                                                                                              160-TL

 

3-    Açık İçki Satış Belgeleri

  1. a)    İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde                     2.775-TL
  2. b)    Diğer mahallerde                                                                                           1.065-TL

 

4-    Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

  1. a)    İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde                     6.750-TL
  2. b)    Diğer mahallerde                                                                                           6.200-TL

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Bir Cevap Yazın