Mevzuat

Katma değer vergisi tevkifat oranları ve kapsamı değişti

Paylaş:

Katma değer vergisi tevkifat oranları ve kapsamı değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının “KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik yapan 35 Nolu Tebliğ ” Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik yapan 35 Nolu Tebliğe göre;

1- Kısmi Tevkifat uygulayacak Belirlenmiş alıcılar genişletildi.

 • Sigorta ve reasürans şirketleri,

 • Sendikalar ve üst kuruluşları,

 • Vakıf üniversiteleri,

 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri

Artık bu sayılan 4 sınıf hizmet ve teslim alışlarında kısmi tevkifat uygulayacaklar.

2- Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetlerinden tevkifat sadece belirlenmiş alıcılar tarafından yapılıyordu.

Şimdi tüm Gerçek Usulde KDV mükellefleri KDV stopaj sorumlusu haline geldi. KDV dâhil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri alan Gerçek Usulde KDV mükellefleri tevkifat yapacaklar.

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetlerinde

Tevkifat oranı 3/10 dan 4/10’a çıkarıldı.

Başlangıçta iş bedeli 5 Milyonu aşmıyor da sonradan Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle aşarsa aştığı günden itibaren KDV tevkifatı yapılacak.

3- Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen “Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde” tevkifat oranı 5/10 dan 7/10’a çıkarıldı.

4- Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetlerinde tevkifat oranı 5/10 dan 7/10’a çıkarıldı.

5- Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde 7/10 dan 9/10’a çıkarıldı.

6- Servis Taşımacılığı Hizmetinin adı “Taşımacılık Hizmetleri” olarak genişletildi. Artık yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10) tevkifat yapılacak. Yani nakliyecilerden alışta 2/10 KDV tevkifatı yapılacak.

Kargo taşımalarından tevkifat yapılmayacak. Servis taşımacılığında, yükleniciden alışlarda tevkifat yapılacak. Yüklenicinin işi devrettiği taşeron taşımacıdan tevkifat yapılmayacak.

7- Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetlerinde tevkifat oranı 5/10 dan 7/10’a çıkarıldı.

Kısmi Tevkifat Bölümünün “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” adlı kısmında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan diğer hizmetler 5/10 oranında tevkifata tabi idi. Şimdi bu bölümün adı ve kapsamı genişletildi. Artık,

 • Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Bankalar,
 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile
 • Kalkınma ajanslarına

İfa edilen Diğer hizmetlerde 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacak.

8- Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması bölümünde belirlenen 3/10 tevkifat oranı 4/10’a çıkarıldı. 7/10 olan tevkifat oranı da 9/10’a yükseltildi.

9- Ticari Reklam Hizmetlerine tevkifat getirildi. Artık belirlenmiş alıcılar ve Gerçek Usulde KDV mükellefleri reklam alışlarında 3/10 oranında KDV tevkifatı yapıp yatıracaklar.

Mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dâhil) tevkifat kapsamına girmektedir.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacak.

10- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler kısmına Diğer Teslimler adlı yeni bir bölüm eklendi. Eklenen bölüme göre KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan bütün mal teslimleri tevkifat kapsamına alındı. DMO Alışında 2/10 oranında tevkifat yapacak.

11- Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesinde satıcının tevkif edilen KDV’yi iade alabilmesi için kesenin ödemiş olması gerekmiyordu. Yapılan değişiklikle tevkif edenin ödemiş olması şartı getirildi.

12- Son olarak Ticari Reklam ve Nakliye ve DMO’ya satışların nakden ve mahsuben iadesi düzenlenmiştir.

13- Bu tebliğ hükümleri 01 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Katma değer vergisi tevkifat oranları ve kapsamı değişti. Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bir Cevap Yazın