Yazarlar

Meyve ve sebzelerin faydalarını biliyor musunuz?

Meyve ve sebzelerin faydalarını biliyor musunuz? Amerikalı yazar Jay Kor­dich’in ha­zır­la­dı­ğı “Mey­ve ve Seb­ze­le­rin Giz­li Güç­le­ri” ad­lı ki­tap­ta şifa deposu mey­ve ve seb­zelerin faydaları anlatılmaktadır.

“Şifa veren, güçlendiren ve form kazandıran formüllerle, meyve sebzelerdeki gizli güçleri keşfedin.”

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Corona virüs (COVID-19) pandemisi yaşanmaktadır. Salgından dolayı sağlık uzmanları vücudumuzun bağışıklık sistemini devamlı güçlü tutmamızı öneriyorlar. Şifa deposu mucize sebze ve meyveler ile vücudumuzun bağışıklık sistemini hastalıklara karşı diri tutabiliriz.

Jay Kor­dich’in ha­zır­la­dı­ğı “Mey­ve ve Seb­ze­le­rin Giz­li Güç­le­ri” ad­lı ki­tap­ta anlatılan şifa deposu meyve ve sebzelerin faydalarını keşfetmeye hazır mısınız?

Meyve ve sebzelerin faydalarını biliyor musunuz?

İşte o “Mey­ve ve Seb­ze­le­rin Giz­li Güç­le­ri”:

İn­cir: Ba­ğır­sak­la­rı ça­lış­tırır, ener­ji ve­rir.

El­ma: Böb­rek­le­ri te­miz­ler ve sin­di­rim sistemi ra­hat­sız­lık­la­rı­nı kont­rol eder.

Ka­yı­sı: Kan ya­pıcıdır. Cilt ve sa­ça olum­lu et­ki­si var­. Kan­se­rin ön­len­me­sin­e yar­dım eder.

Muz: Kal­be ve kas sis­te­mi­ne fay­da­lı­dır. Yor­gun­lu­ğa ve is­ha­le bi­re­bir­dir.

Viş­ne: Mi­ne­ral ve vi­ta­min de­po­su­dur.

Por­ta­kal: So­ğuk al­gın­lı­ğı, grip, in­cin­me, kalp has­ta­lığı ve felç­ten ko­run­ma­ya yar­dım eder.

Man­da­li­na: En­fek­si­yon­lar­la sa­vaş­ma­yı ko­lay­laş­tı­rır.

Grey­furt: Sin­di­ri­mi uya­rır. Diş et­le­ri­nin ka­na­ma­sını azal­tır, so­ğuk al­gın­lı­ğı­na iyi ge­lir. Lif­le­riy­le ye­nir­se, ko­les­te­ro­lü düşü­rür.

Üzüm: Böb­rek­le­rin ça­lış­ma­sı­nı uya­rıp kalp atışını dü­zen­ler. Ka­ra­ci­ğe­ri te­miz­ler. Si­yah üzüm hüc­re ye­ni­le­yi­ci­dir.

Ka­vun: En­di­şe ve uy­ku­suz­lu­ğa iyi ge­lir. Ba­zı kan­se­rlere kar­şı tav­si­ye edil­miş­tir.

Kar­puz: Böb­re­ği te­miz­ler.

Ki­raz: Ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür, sap­la­rı id­rar sök­tü­rü­cü­dür.

Ar­mut: Kalp-da­mar sağ­lı­ğı, al­çak kan ba­sın­cı ve fi­zik­sel per­for­man­sa iyi ge­lir.

Çi­lek: Si­ga­ra du­ma­nı­nın et­ki­le­ri­ni azal­tır.

Siv­ri­bi­ber: C vi­ta­mi­ni de­po­su­dur. Şiş­kin­li­ği azalt­ma­da fay­da­lıdır. Saç­la­ra, tır­nak­la­ra ve cil­de çok iyi ge­lir.

Bro­ko­li: Mi­de ve ye­mek bo­ru­su kan­se­ri teh­li­ke­si­ni azal­tır.

La­ha­na: Yaş­lan­ma­yı ön­le­yi­ci mi­ne­ral ola­rak ka­bul edi­len se­len­yum sağ­lık­lı bir cilt ve­rir.

Ha­vuç: Ener­ji ve­rir. Ka­ra­ci­ğe­rin saf­ra sal­gı­la­ma­sı­nı ve ko­les­te­ro­lü den­ge­le­r.

Sa­la­ta­lık: Kas­la­rı genç­leş­ti­rir. De­ri hüc­re­le­ri­ne elas­ti­ki­yet ve­rir.

Sa­rım­sak: Tan­si­yo­nu dü­şü­rür, kan pıh­tı­laş­ma­sını azal­tır. Ba­zı mi­de kan­ser­le­ri­ni ön­ler ve ba­ğışık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir.

Is­pa­nak: Ka­ra­ci­ğe­ri, lenf bez­le­ri­ni ve kan do­la­şımını uya­rır.

Bir Cevap Yazın